Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Znajdź na stronie
Katalog produktów


    Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy APUS Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej z siedzibą w Łodzi ul. Marynarska 6a, NIP 725-115-78-95.


I. Informacje podstawowe

1.1. Regulamin ten określa ogólne warunki korzystania z mechanizmu niniejszego sklepu internetowego.

1.2. Właścicielem tego sklepu internetowego jest Apus Centrum Fitoterapii i Medycny Naturalnej, wszystkie transakcje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.apuscentrum.com.pl zwanym dalej Apuscentrum lub Sklep.

1.3. Sklep dostępny jest publicznie, dla osób prywatnych oraz firm i instytucji zwanych dalej Użytkownikami lub klientami.

1.4. Korzystanie z mechanizmu sklepu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 


III. Zamówienia

3.1. Dokonane zakupy są realizowane w terminie od 1 do 7 dni, prosimy brać ten fakt pod uwagę i wcześniej realizować zakupy. Niektóre produkty są dostępne w wydłużonym terminie o czym powiadamiamy klienta drogą elektroniczną.

3.2. Zamówienia (prócz telefonicznych) można składać przez całą dobę.

3.3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Ceny podane przy wszystkich produktach są cenami brutto i nie są doliczane do nich dodatkowe opłaty (oprócz opłat za dostawę).

3.4. Właściciel sklepu internetowego wystawia standardowo paragon. Na życzenie klienta wystawiane są również faktury VAT. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. Dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży - paragonu.

3.5. Klienci dokonujący zakupów w niniejszym Sklepie Internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Apuscentrum Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O takim fakcie właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.IV. Prawo odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Apuscentrum przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować nas: APUS Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej z siedzibą w Łodzi ul. Marynarska 6a, apus5@poczta.onet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat APUS Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej, 91-803 Łódź ul. Marynarska 6a, apus5@poczta.onet.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, z pominięciem kosztów przesyłki, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia towaru do sklepu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym (towar wraz z akcesoriami, instrukcją, gwarancją itp.) z uwzględnieniem oryginalnego, nieuszkodzonego opakowania.

Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać towar do APUS Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej, 91-803 Łódź ul. Marynarska 6a, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.V. Reklamacje

5.1. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.

5.2. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu szczegółowego opisu zastrzeżeń produktu, którego reklamacja dotyczy, oraz samego produktu. Reklamacje bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

5.3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Sklep w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe z winy Klienta.

5.4. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Klient.VI. Promocje i zmiany cen

6.1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów, jak również zmiany w cennikach przesyłek.

6.2. Zmiany cen produktów mogą być podyktowane:

    * okresowymi promocjami,
    * wyprzedażą sezonową lub wyprzedażą złogów magazynowych.

6.3. Zmiany cen przesyłek mogą być podyktowane:

    * zmianą cenników usług świadczonych przez przewoźników, z którymi współpracuje sklep internetowy,
    * zmianą przewoźnika, z którym współpracuje sklep internetowy.VII. Ochrona prywatności

7.1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i prawem polskim.

7.2. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w bazie danych sklepu internetowego.

7.3. Sklep internetowy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności danych swoich klientów.

7.4 Sklep internetowy nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacja zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak miasto, ulica itp.) jak również adresów e-mailowych.VIII. Odpowiedzialność

8.1. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Sklepu. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności sklep zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Klienta o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.

8.2. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń, jednocześnie zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie.IX. Koszty transportu

9.1. Zamówienia realizowane są w czasie powyżej 24h.

9.2. Produkty wysyłane są Kurierem DPD.

9.3. Wpłata na konto bankowe.

   * koszt transportu 15 pln

9.4. Pobranie u Kuriera

   * zamówienie Realizacji Zlecenia NFZ z dokumentem odbioru i pobraniem 25 pln
   * zamówienie - koszt transportu 20 pln

 

X. Realizacja zapłaty

10.1. Wpłat dotyczących zamówień należy dokonywać na podany numer konta:

    mBank 49 1140 2017 0000 4102 1307 9200
    APUS CENTRUM FITOTERAPII I MEDYCYNY NATURALNEJ
    91-803 Łódź
    ul. Marynarska 6aXI. Ochrona danych osobowych

Sprzedający - APUS Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej z siedzibą w Łodzi ul. Marynarska 6a, NIP 725-115-78-95

Użytkownik, Klient - osoba korzystająca z serwisu www.apuscentrum.com.pl

11.1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

11.2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO").

11.3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.

11.4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

11.5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.

11.6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

11.7. Sklep posługuje się plikami cookies.

11.8. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła do Konta;

b) dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika;

c) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

d) opracowywanie zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych;

11.9. Pliki cookies zostaną zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody na instalację i używanie. Zgoda udzielana jest poprzez skonfigurowanie systemu komputera, oraz programów umożliwiających przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Chrome i in.) w sposób, który umożliwi instalacje plików „cookies” na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu.

11.10. Sprzedający informuje, że Użytkownik może usunąć instalację plików "cookies".


XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apuscentrum a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apuscentrum a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Apuscentrum

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
      Aktualności      O nas      Oferta      Partnerzy      Kontakt i lokalizacja
Apus 2007-2021, wszelkie prawa zastrzeżone. strony internetowe ibisal.com